SDZ Margarétka Brezno

O nás


Výchova a vzdelávanie od útleho veku má dať deťom taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania (ISCED 0, 2009). 
  

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek (Milénium, 2002).
 
Naše súkromné detské zariadenie (SDZ) uplatňuje proces výchovy a vzdelávania smerujúci k tomuto ideálu ako všeobecnému cieľu. V procese edukácie uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie orientované na dieťa.
 
Výchova orientovaná na dieťa sa riadi týmito pripcípmi:
- práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa,
- práva na rozvoj vlastnej jedinečnosti,
- práva na celostný rozvoj osobnosti,
- práva na seba rozvoj dieťaťa.

Naplnenie uvedených princípov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Dôležité je pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa. 
Cieľom výchovy a vzdelávanie je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa.
 
SDZ ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi.
 
Aktivity pedagogických pracovníkov spočívajú v premyslenom vytváraní podmienok na účinný seba-rozvoj osobnosti dieťaťa. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere dieťaťa. 
 
Ciele výchovy a vzdelávania v našom zariadení sú vytýčené z nového Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Prostredníctvom programu sa realizuje plynulou, na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou. Rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní:  samého seba, sveta ľudí, prírody a kultúry. 


Dokumenty na stiahnutie:


Podmienky prijatia (.pdf)

Dotazník pri prijatí (.pdf)

Cenník poskytovaných služieb - interná smernica zariadenia (.pdf)